Aktuality

Slávnostná inaugurácia rektorky a prorektorov univerzity

      Dňa  31. marca 2015 sa konala slávnostná inaugurácia rektorky a prorektorov Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., prevzala z rúk predsedu akademického senátu prof. MVDr. Petra Reichela, CSc., insígniu rektora univerzity a zložila slávnostný sľub. Následne odovzdala insígnie prorektorom – prof. MVDr. Zite Faixovej, PhD., prorektorke pre výchovno-vzdelávaciu činnosť, prof. MVDr. Jurajovi Pistlovi, PhD., prorektorovi pre vedeckú činnosť a zahraničné styky, prof. MVDr.

Medzinárodný štipendijný program ENEA – výzva na rok 2015

Medzinárodný štipendijný program ENEA – výzva na rok 2015

Talianska národná agentúra pre nové technológie, energiu a udržateľný ekonomický rozvoj (ENEA) pozýva mladých výskumných pracovníkov na podávanie žiadostí o štipendiá na pobyt vo Výskumnom centre ENEA.

Termín na podávanie žiadostí je do 13.3.2015.

Podrobnosti vrátane tematických oblastí nájdete tu.