Vedecko-výskumná činnosť

Ústav biológie, zoológie a rádiobiológie

Ústav biológie, zoológie a rádiobiológie sa zameriava na riešenie problematiky diagnostiky oportúnnych patogénov na molekulovej úrovni. Výskumné zameranie je orientované na priamu detekciu Toxoplasma gondii, Encephalitozoon spp., Cryptosporidium spp. vo vzorkách infikovaných živočíchov vrátane človeka, ako aj v environmentálnych vzorkách. Cieľom je zmapovanie výskytu jednotlivých druhov (genotypov) týchto oportúnnych patogénov u vnímavých živočíchov na Slovensku, ako aj štúdium ich molekulovo-biologických vlastností a ich zoonotického potenciálu. Zároveň v jeho úsilí je sledovanie škodlivých účinkov ionizujúceho žiarenia na živý organizmus na metabolickej úrovni, s cieľom využívať modelové organizmy.
 

Celkovo pracovníci ústavu sú zodpovednými riešiteľmi dvoch projektov VEGA MŠ SR:

1/0063/13 DNA analýza a genotypové spektrum medicínsky významných agens oportúnnych parazitóz.

1/0415/13 Monitorovanie 137Cs v lesnom ekosystéme na Slovensku.

Ústav genetiky

VEGA 1/0043/15 : Odhad potenciálnej genotoxicity pesticídu a detekcia chromozómových zmien v bunkách nádorového tkaniva zvierat.

VEGA 1/0176/16: Genotoxické a cytotoxické účinky neonikotinoidových insekticídov.

Slovak