Doktorandi

Ústav epizootológie a preventívnej veterinárskej medicíny

MVDr. Tímea Mészárošová
timea.meszarosova@student.uvlf.sk
Výskyt a manažment infekčných chorôb v karanténnych staniciach a útulkoch spoločenských zvierat
The incidence and management of infectious diseases in shelters and the pet quarantine stations
Školiteľka: Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.

MVDr. Alexandra Citarová (externá doktorandka)
alexandrap@azet.sk
Štúdium epizootologických aspektov parvovírusovej choroby mäsožravcov
The study of epizootological aspects of parvovirus disease in carnivores
Školiteľka: Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.

MVDr. Valerián Kvokačka (externý doktorand)
kvokacka@gsd.sk
Monitoring infekčnej epididymitídy baranov na Slovensku
Monitoring of infectious epididymitis in rams in  Slovakia
Školiteľka: doc. MVDr. Anna Ondrejková, PhD.

MVDr. Zoltán Benkő (externý doktorand)
zoltanbenko1@atlas.sk
Štúdium vybraných patogénov v populáciách insektivorných netopierov
The study of selected pathogens in populations of insectivorous bats
Školiteľka: doc. MVDr. Anna Ondrejková, PhD.

Ústav parazitológie

Slovak