Doktorandi

Ústav epizootológie a preventívnej veterinárskej medicíny

MVDr. Peter Čechvala
peter.cechvala@student.uvlf.sk
Epizootologický prieskum v populáciach mačiek
Epizootic survey in populations of cats
Školiteľ: doc. MVDr. Anna Ondrejková, PhD.

Mgr. Ivan Slíž
ivan.sliz@student.uvlf.sk
Genetická diverzita vírusov a analýza expresie génov v infikovaných bunkách
Genetic diversity of viruses and gene expression analysis in infected cells
Školiteľ: prof. Ing. Štefan Vilček, DrSc.

MVDr. Dominika Stašová
dominika.pejova@gmail.com
Cytokínové interakcie pri bakteriálnych infekciách hydiny
Cytokine interactions in bacterial infection of poultry
Školiteľ: prof. MVDr. Mária Levkutová, PhD.

MVDr. Tímea Mészárošová
timea.meszarosova@student.uvlf.sk
Výskyt a manažment infekčných chorôb v karanténnych staniciach a útulkoch spoločenských zvierat
The incidence and management of infectious diseases in shelters and the pet quarantine stations
Školiteľ: prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.

MVDr. Valerián Kvokačka (externý doktorand)
kvokacka@gsd.sk
Monitoring infekčnej epididymitídy baranov na Slovensku
Monitoring of infectious epididymitis in rams in  Slovakia
Školiteľ: doc. MVDr. Anna Ondrejková, PhD.

Ústav parazitológie

Ing. Petronela Komorová
petronela.komorova@gmail.com
Parazitofauna dravých vtákov Slovenska
The parasite fauna of birds of prey in Slovakia
Školiteľ: MVDr. Zuzana Hurníková, PhD.

MVDr. Gabriela Štrkolcová
gabikastrkolcova@gmail.com
Štúdium infekčného rizika a priorizácie rizikových faktorov podieľajúcich sa na vzniku črevných ochorení zvierat a ľudí
The study of infectious risk and prioritizing of risk factors involted in enteric diseases of animals and human
Školiteľ: prof. MVDr. Mária Goldová, PhD.

Slovak