Doktorandi

Ústav epizootológie a preventívnej veterinárskej medicíny

MVDr. Zoltán Benkő (externý doktorand)
zoltanbenko1@atlas.sk
Štúdium vybraných patogénov v populáciách insektivorných netopierov
The study of selected pathogens in populations of insectivorous bats
Školiteľka: doc. MVDr. Anna Ondrejková, PhD.

MVDr. Alexandra Citarová (externá doktorandka)
alexandrap@azet.sk
Štúdium epizootologických aspektov parvovírusovej choroby mäsožravcov
The study of epizootological aspects of parvovirus disease in carnivores
Školiteľka: Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.

MVDr. Tímea Mészárošová (MD)
timea.meszarosova@student.uvlf.sk
Výskyt a manažment infekčných chorôb v karanténnych staniciach a útulkoch spoločenských zvierat
The incidence and management of infectious diseases in shelters and the pet quarantine stations
Školiteľka: Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.

MVDr. Valerián Kvokačka (externý doktorand)
kvokacka@gsd.sk
Monitoring infekčnej epididymitídy baranov na Slovensku
Monitoring of infectious epididymitis in rams in Slovakia
Školiteľka: doc. MVDr. Anna Ondrejková, PhD.

Ústav parazitológie

MVDr. Kristína Mravcová (interná doktorandka)
kristina.mravcova@student.uvlf.sk
Epidemiologické aspekty vybraných črevných parazitov zvierat a ľudí: viacúrovňová analýza
Epidemiological aspects of selected intestinal parasites of animals and man: multilevels analysis
Školiteľka: prof. MVDr. Mária Goldová, PhD.
Školiteľka špecialistka: MVDr. Gabriela Štrkolcová, PhD.

MVDr. Zuzana Kasičová (interná doktorandka)
zuzana.kasicova@student.uvlf.sk
Epizootologický potenciál a ekológia pakomárikov (Culicoides) Slovenska
Epidemiological potencial and ecology biting midges (Culicoides) in Slovakia
Školiteľka: doc. MVDr. Alica Kočišová, PhD.

Slovak