Charakteristika pracoviska

Hlavným poslaním katedry je poskytnúť študentom akreditovaných študijných programov všeobecné veterinárske lekárstvo, farmácia, hygiena potravín, bezpečnosť krmív a potravín a vzťah človek – zviera kvalitné vedomosti z vedných odborov farmakológia a toxikológia na dnešnej úrovni veterinárskej a farmaceutickej vedy, ako aj environmentálnej výchovy a vzdelávania. Výučba študijných programov prebieha v slovenskom jazyku a v programe všeobecného veterinárskeho lekárstva a spojenom študijnom programe „bachelor in animal science“ i v anglickom jazyku. Získané teoretické a praktické poznatky budú môcť poslucháči v budúcnosti aplikovať v každodennej veterinárskej a farmaceutickej praxi.

Katedra poskytuje vzdelávanie nielen v oblasti pregraduálnej výchovy, ale aj postgraduálnej výchovy vo forme školiacich kurzov a študijných programov doktorandského štúdia.

Vedeckovýskumná činnosť katedry je zameraná na štúdium účinkov liečiv, pesticídov a iných xenobiotík na organizmus človeka a zvierat, ako aj pomocou alternatívnych in vitro testov.

Katedra farmakológie a toxikológie sa člení na 3 ústavy: Ústav farmakológie, Ústav toxikológie a Ústav humánnej a klinickej farmakológie.

Ústav farmakológie

Ústav farmakológie zabezpečuje výučbu povinných predmetov „Farmakológia“ a „Farmácia a terapeutiká“ a povinne voliteľného predmetu „Klinická farmakológia a farmakoterapia“ v študijných programoch všeobecné veterinárske lekárstvo a hygiena potravín v slovenskom jazyku a predmetov “Pharmacology“ a “Pharmacy and therapeutics“ pre zahraničných študentov v anglickom jazyku. V študijnom programe farmácia zabezpečuje ústav výučbu povinného predmetu “Veterinárna farmakológia“ a povinne voliteľného predmetu “Veterinárske terapeutiká.

V spojenom študijnom programe „bachelor in animal science“ prebieha výučba predmetu “Introduction to pharmacology“.

Ústav farmakológie je vo svojej vedeckovýskumnej činnosti zameraný na problematiku farmakológie liečiv, terapeutických prípravkov a ich rezíduí v organizme zvierat. Orientuje sa na riešenie úloh farmaceuticko-farmakologickej a klinickej oblasti.

Ústav toxikológie

Ústav toxikológie zabezpečuje pregraduálnu výučbu povinného predmetu toxikológia v študijných programoch všeobecné veterinárske lekárstvo, farmácia a hygiena potravín v slovenskom jazyku. Povinne voliteľný predmet ekotoxikológia je vyučovaný v študijnom programe všeobecné veterinárske lekárstvo. Povinný predmet toxicology a povinne voliteľný predmet ecotoxicology je vyučovaný u zahraničných študentov v anglickom jazyku. Ústav zabezpečuje aj výučbu povinného predmetu analýza kontaminantov v krmivách a potravinách v študijnom programe bezpečnosť potravín a krmív a povinne voliteľného predmetu základy vedeckej práce v študijných programoch všeobecné veterinárske lekárstvo a hygiena potravín.

Ústav rieši výskumné úlohy týkajúce sa účinku xenobiotík, predovšetkým pesticídov na organizmus hospodárskych, domácich a voľne žijúcich zvierat, ako aj hodnotenia ich zdravotného a environmentálneho rizika.

Ústav humánnej a klinickej farmakológie

Ústav humánnej a klinickej farmakológie zabezpečuje výučbu povinných pregraduálnych predmetov farmakológia a Klinická farmakológia a farmakoterapia pre poslucháčov študijného programu farmácia. Povinne voliteľný predmet prvá pomoc je vyučovaný v študijnom programe vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii. Pracovníci ÚHKF sú ako školitelia taktiež zapojení do prípravy diplomových prác pre poslucháčov študijného programu farmácia.

V spolupráci s externými vedeckými inštitúciami rieši ÚHKF výskumné úlohy týkajúce sa problematiky centrálnej regulácie príjmu potravy a jej farmakologického ovplyvnenia.

Slovak