Vedecko-výskumná činnosť

Ústav farmakológie

Vedeckovýskumná činnosť Ústavu farmakológie je zameraná na štúdium farmaceutických, farmakodynamických a farmakokinetických parametrov liečiv s cieľom špecifikovať ich účinnosť, znášanlivosť a racionalizáciu ich používania.

V rámci výskumných projektov sa aktuálne rieši problematika účinnosti antimykotík (konvenčných a novších molekúl) a prírodných látok na patogénne zoofilné mikromycéty. Výsledky týchto štúdií sú priebežne publikované v domácich i zahraničných vedeckých a odborných časopisoch.

Ústav toxikológie

Ústav toxikológie rieši výskumné úlohy na báze domácich a medzinárodných projektov a grantov týkajúcich sa nežiaducich účinkov pesticídov, ale aj iných xenobiotík na organizmus hospodárskych, domácich a voľne žijúcich zvierat. Z etických dôvodov je v popredí obmedzenie testácie u stavovcov, použitie nezvieracích modelov a in vitro testov u cicavčích buniek. Taktiež je sledovaná toxickosť vybraných xenobiotík u vodných organizmov a včiel.

Výsledky týchto štúdií sú priebežne publikované v domácich i zahraničných vedeckých a odborných časopisoch.

Ústav humánnej a klinickej farmakológie

ÚHKF v spolupráci s externými vedeckými inštitúciami rieši výskumné úlohy týkajúce sa problematiky centrálnej regulácie príjmu potravy a jej farmakologického ovplyvnenia resp. protinádorového účinku látok izolovaných z prírodných zdrojov.

Slovenčina