Folia Veterinaria

Folia Veterinaria - príručka pre autorov

Folia veterinaria je vedeckým periodikom Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach, ktorého prvé číslo vyšlo v roku 1956.

Po prvých rokoch existencie školy, kedy sa všetka snaha sústreďovala na jej budovanie, sa už naplno rozbiehala aj výskumná činnosť pracovníkov školy. Svedčia o tom aj príspevky publikované v celoštátnom veterinárskom časopise Veterinářství (jeho prvý ročník vyšiel v roku 1951) a v Bratislave vychádzajúcom Veterinárskom zborníku (založenom v roku 1952), neskôr premenovanom na Veterinársky časopis. Hlavným redaktorom oboch slovenských časopisov bol prof. MVDr. Ján Hovorka, prvý rektor VŠV v Košiciach.

Počas vychádzania Folia veterinaria dochádzalo k mnohým zmenám ich redaktorov, redakčných rád aj prispievateľov. Prvé dva ročníky (1956 a 1957—1958) redigovali MVDr. František Hrudka a MVDr. Michal Breza — vo funkcii hlavného a výkonného redaktora. Redakciu 3. ročníka prevzal zast. doc. MVDr. Jaroslav Oto Vrtiak a MVDr. Ľudovít Slanina. Neskôr sa vo funkcii redaktorov Folia veterinaria obyčajne striedali čelní funkcionári školy. Z výnimiek treba spomenúť dlhoročnú činnosť prof. MVDr. Jozefa Arendarčika vo funkcii výkonného redaktora. Od roku 1993 (37. ročník) dvojica redaktorov bola doplnená technickým redaktorom. Stal sa ním MVDr. Michal Breza, CSc.

Folia veterinaria do 25. ročníka (1981) publikovali príspevky iba v slovenčine s cudzojazyčným záverom v ruštine, angličtine a nemčine, a aj napriek tomu si skoro získali záujem zahraničia, o čom svedčí ich časté citovanie v prácach autorov z tematicky blízkych pracovísk. Z pôvodne ročných zborníkov prác sa už od 8. ročníka (1964) prešlo na ich publikovanie vo forme jednotlivých čísiel (1—4) či dvojčísiel (1—2, 3—4).

Časopis až do začiatku 80-tych rokov okrem vedeckých a odborných prác uverejňoval aj príspevky o dianí na škole — tak v oblasti pedagogickej a výskumnej, ako aj celospoločenskej. Navyše, história štvrťstoročnej existencie VŠV v Košiciach bola zhrnutá v suplementnom čísle 18. ročníka Folia veterinaria (1974), ktoré doplnilo prvé dve desaťročnice vydané ako samostatné publikácie (redigované — vrátane aj 3. desaťročnice — nebohým prof. MVDr. Karolom Friedom) pri príležitosti 10– a 20–ročnej existencie našej univerzity.

Významným sa stal 26. ročník Folia veterinaria (1982), kedy začali vychádzať práce v plnom rozsahu iba v angličtine, v čom redakcia pokračuje až doteraz. Výnimkou je iba suplementné číslo z roku 1984, ktoré vyšlo v slovenčine pri príležitosti 30– a 35–ročnej existencie UVL v Košiciach.

Nové spoločenské pomery po r. 1989 v Európe a vznik samostatnej Slovenskej republiky (1993) zaktivizovali potrebu užšej spolupráce najmä s partnermi v západoeurópskych štátoch. Vedenie UVL a redakcia Folia veterinaria preto pristúpili k významným opatreniam v ich vydávaní. Priaznivé podmienky pre tento zámer sa vytvorili najmä uvedením programu štúdia veterinárskeho lekárstva na UVL v Košiciach pre zahraničných študentov v angličtine do života začiatkom r. 1991. Prítomnosť odborníkov — angličtinárov zo Spojeného kráľovstva a USA — umožnila skvalitniť Folia veterinaria aj po jazykovej stránke (vykonávaním jazykovej revízie príspevkov). Počínajúc 37. ročníkom (1993) časopis prešiel aj na väčší formát (A4), zodpovedajúci svetovým zvyklostiam pri vedeckých časopisoch. Výber príspevkov prispel k zvýšeniu citovanosti Folia veterinaria v zahraničí. Opätovné publikovanie 4 samostatných čísiel ročne od 42. ročníka (1998), každé v rozsahu 56 tlačených strán, podstatne zvýšilo množstvo uverejnených príspevkov.

Folia veterinaria okrem svojho reprezentačného poslania, zverejňovania výsledkov práce pedagogického zboru UVL v Košiciach a odborníkov z iných, tematicky blízkych pracovísk doma i v zahraničí, je už od svojich prvých ročníkov efektívnym nástrojom pre obohacovanie fondu Ústavu vedeckých informácií a knižnice UVL v Košiciach. V súčasnosti formou vzájomnej výmeny naša univerzita získava za Folia Veterinaria zo zahraničia vyše 80 vedeckých a odborných časopisov (včítane 8 titulov z Českej republiky) a dizertačné práce z Nemecka, Fínska a Holandska.

Od roku 1998 Folia Veterinaria okrem pravidelných čísiel (ročne 1–4) nepravidelne vydávajú aj zvláštne suplementy, a to s vybranou tematikou medzinárodných vedeckých podujatí (konferencií a sympózií konaných na pôde univerzity). Doteraz to boli nasledujúce suplementy alebo špeciálne state:
1. K ročníku 42 (1998): AVIÁRNA MIKROGRAVITA – Vol. V: Súčasné trendy v kozmickej biológii a medicíne (editori: K. Boďa a T. S. Guzyeva).
2. Ročník 43 (1999): 50. výročie založenia VŠV v Košiciach. Jubileum bolo zdôraznené zverejnením predbežného programu osláv (1. číslo) a zhodnotením činnosti UVL za 50 rokov úvodným článkom vtedajšieho rektora – prof. MVDr. Dr.h.c. Dušana Magica, PhD.
3. Ročník 45 (2001): Suplementné číslo vyšlo začiatkom roka (po č. 1) a bolo opäť venované aviárnej mikrogravite – Vol. VI: Súčasné trendy v kozmickej biológii a medicíne (editori: K. Boďa, T. S. Guryeva a V. Sabo). Väčšina príspevkov sa týkala pokusov vykonaných na orbitálnom komplexe MIR a medzi autormi príspevkov boli viacerí vedeckí pracovníci UVL; jedným zo spoluautorov bol náš kozmonaut Ivan Bella. Ďalší suplement (po č. 4) v tom istom roku obsahuje vybrané príspevky z medzinárodnej konferencie európskych veterinárskych lekárov, špecializujúcich sa na choroby malých zvierat, hydiny, koní a na históriu veterinárskej medicíny, konanej pri príležitosti 50. výročia založenia Prvej internej kliniky na UVL v Košiciach. Konferencia bola jedným z vedeckých podujatí zaradených do celkového programu osláv 50-ročného jubilea školy.
4. Ročník 46 (2002): K číslu 2 vyšiel suplement venovaný medzinárodnej konferencii Ekológia a veterinárska medicína, Vol. V: Hygienické a ekologické problémy vo vzťahu k veterinárskej medicíne (editor: M. Ondrašovič). Konferencia sa zaoberala tematikou zastrešovanou Medzinárodnou spoločnosťou pre zoohygienu, spoluzakladateľom ktorej bol z našej školy prof. MVDr. Ján Rosocha, CSc. Prednášky boli venované hlavne negatívnemu vplyvu ľudskej činnosti na životné prostredie a ochrane zvierat a človeka pred následkami vyplývajúcimi z nedodržania príslušných ochranných opatrení v chovných objektoch a v prírodnom prostredí.

Záverom možno povedať, že Folia veterinaria sa svojou viac ako 50-ročnou existenciou nesporne pričinila o dobré meno bývalej Vysokej školy veterinárskej, terajšej Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach, doma i v zahraničí.