Katedra farmakológie a toxikológie

Pedagogická činnosť

Ústav farmakológie

Ústav farmakológie zabezpečuje výučbu 6 predmetov v troch študijných programoch (Všeobecné veterinárske lekárstvo, Hygiena potravín, Farmácia) v slovenčine a 3 predmetov pre študentov GVM, Post-BSc. a spoločného študijného programu Bachelor in Animal Science v angličtine.

V študijnom programe Všeobecné veterinárske lekárstvo sa vyučuje 1 povinný predmet: „Farmakológia, farmácia a farmakoterapeutiká“.

Študenti získavajú vedomosti z troch významných odborov farmakológie: farmakológia farmácia a farmakoterapia.

Kľúčovým predmetom výučby je farmakológia, v ktorej je pedagogický proces zameraný na dve oblasti, všeobecnú a špeciálnu farmakológiu. Vo všeobecnej farmakológii sú objasňované princípy troch fáz interakcií organizmu a liečiv (farmaceutická, farmakokinetická a farmakodynamická). Vysvetľované sú tiež základy dozológie, interakcií pri súčasnom podaní viacerých látok, nežiaducich účinkov liečiv a rezíduí. V špeciálnej farmakológii je pozornosť sústredená na charakteristiku a popis liečivých látok používaných vo farmakoterapii infekčných ochorení (antiinfektíva), proti parazitom (antiparazitiká), na dezinfekciu a antisepsu a látok ovplyvňujúcich jednotlivé orgánové systémy (nervový systém, kardiovaskulárny, dýchací, tráviaci aparát atď). V rámci farmácie je výučba zameraná na históriu vývoja liečiv, význam a úlohu liekopisov (SL, EL), legislatívu spojenú s výkonom veterinárskej farmácie, rozdelenie a charakteristiku jednotlivých liekových foriem a stručný popis ich prípravy. Obsahom farmakoterapeutík je poukázať na využitie liečiv v klinickej praxi s akcentom na kontraindikácie, interakcie a nežiaduce účinky pri zvieratách.

V študijnom programe Hygiena potravín sú vyučované 2 povinné predmety: „Farmakológia“ a „Farmácia a terapeutiká“.

Príprava budúcich absolventov z predmetu „Farmakológia“ vychádza zo základnej koncepcie a stratégie farmakoterapie, farmakognózie, dispenzácie a receptúry liečiv (mechanizmus účinku, druhy a formy dávkovania liečiv, špecifikácia spôsobov aplikácie). Zohľadňujú sa poznatky o farmakokinetike a farmakodynamike liečiv v organizme zvierat. Špeciálna časť farmakológie je zameraná na systémovú farmakoterapiu: liečivá centrálneho a periférneho nervového systému, liečivá digestívneho, dýchacieho, srdcovo-cievneho, reprodukčného a imunitného systému, liečivá obličiek, kože a na terapiu nádorových ochorení. Dôraz sa kladie na antimikrobiká, antiparazitiká, antimykotiká a antivirotiká.

Náplňou predmetu „Farmácia a terapeutiká“ je aktuálna legislatíva lieku, obsah a členenie Slovenského liekopisu, Európskeho liekopisu a Slovenského farmaceutického kódexu. Praktická časť sa venuje fyzikálno-chemickým vlastnostiam liečiv a príprave základných liekových foriem, práci s Vademekom a rozboru hromadne vyrábaných liekov používaných v praxi.

Cieľom povinne voliteľného predmetu „Klinická farmakológia“ v študijných programoch Všeobecné veterinárske lekárstvo a Hygiena potravín je realizácia racionálnej (účinnej a ekonomicky prospešnej) farmakoterapie vo vzťahu k liekovej politike.

V študijnom programe Farmácia zabezpečuje Ústav farmakológie výučbu 1 povinného predmetu „Veterinárna farmakológia“ a 1 povinne voliteľného predmetu „Veterinárske terapeutiká“. Ich cieľom je oboznámiť študentov farmácie - budúcich lekárnikov s liečivými látkami a liekmi používanými vo veterinárnej medicíne.

Učitelia sú zároveň školiteľmi bakalárskych, diplomových a dizertačných prác študentov.

Ústav toxikológie

Ústav toxikológie zabezpečuje výučbu povinných študijných predmetov toxikológia v študijných programoch všeobecné veterinárske lekárstvo, farmácia a hygiena potravín a študijný predmet analýza kontaminantov v krmivách a potravinách v študijnom programe bezpečnosť potravín a krmív. Povinne voliteľný predmet ekotoxikológia je vyučovaný v študijnom programe všeobecné veterinárske lekárstvo. Študijný predmet toxicology je vyučovaný v anglickom jazyku. Ústav zabezpečuje tiež výučbu povinne voliteľných predmetov základy vedeckej práce v študijných programoch všeobecné veterinárske lekárstvo a hygiena potravín a ecotoxicology u zahraničných študentov v anglickom jazyku.

Výučba sa vykonáva v moderne vybavenej toxikologickej cvičebni, kde sú študenti vedení k samostatnej práci.

V študijnom predmete toxikológia študenti získajú základné informácie o etiológii, priebehu, terapii a prevencii otráv.

Náplňou predmetu analýza kontaminantov v krmivách a potravinách je oboznámiť študentov s najnovšími metódami používanými pri stanovení xenobiotík v rôznych komoditách.

V študijnom predmete základy vedeckej práce si študenti osvojujú základy samostatnej aj tímovej vedeckej práce, štatistických metód a práce s počítačom pri vyhľadávaní článkov v databázach.

Náplňou predmetu ekotoxikológia/ecotoxicology je oboznámiť študentov s nežiaducimi účinkami chemických látok prítomných v životnom prostredí na necieľové druhy organizmov – vtáky, vodné organizmy, cicavce, včely a iné necieľové článkonožce, pôdne makro- a mikro-organizmy, necieľové rastliny a procesy biologického čistenia odpadových vôd.

Učitelia sú zároveň školiteľmi bakalárskych, diplomových a dizertačných prác študentov.

Výskumná činnosť ústavu sa orientuje na sledovanie účinkov xenobiotík, predovšetkým pesticídov, na necieľové druhy organizmov, ako aj na hodnotenie zdravotného a environmentálneho rizika chemických látok.

Ústav humánnej a klinickej farmakológie

Ústav humánnej a klinickej farmakológie vznikol 1.9.2012 a v súčasnom období v pedagogickom procese zabezpečuje výučbu povinných pregraduálnych predmetov Farmakológia a Klinická farmakológia a farmakoterapia pre poslucháčov študijného programu farmácia.

Cieľom výučby povinného predmetu Farmakológia je naučiť v rámci všeobecnej farmakológie princípy farmakokinetiky a farmakodynamiky liečiv. V rámci špeciálnej farmakológie aplikovať získané znalosti na jednotlivé liečivá zatriedené do skupín podľa orgánových systémov.

Cieľom povinného predmetu Klinická farmakológia a farmakoterapia je získanie aktuálnych vedomostí o vplyve liečiv na organizmus pacienta, o ich interakciách, hodnotení ich kvality, bezpečnosti a účinnosti v klinickej praxi a praktické uplatnenie týchto poznatkov v procese racionálnej farmakoterapie chorôb.

Povinne voliteľný predmet Voľné radikály a antioxidanty je určený záujemcom o podrobnejšie informácie ohľadom pôsobenia voľných radikálov a antioxidantov v živom organizme v rámci študijného programu farmácia.

Povinne voliteľný predmet Fytofarmaká je vyučovaný v rámci študijného programu farmácia.

Povinne voliteľný predmet Liečivá aplikované počas tehotenstva a laktácie je určený záujemcom o podrobnejšie informácie ohľadom použitia liečiv počas gravidity a laktácie v rámci študijného programu farmácia.

Povinne voliteľný predmet Prvá pomoc je vyučovaný v študijnom programe vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii.

Pracovníci ÚHKF sú ako školitelia zapojení do prípravy diplomových a rigoróznych prác pre poslucháčov študijného programu farmácia.