Katedra farmakológie a toxikológie

Diplomové práce

Ústav farmakológie

       Obhájené a riešené diplomové práce:

 • Využitie Etest-u pre stanovenie citlivosti zoopatogénnych dermatofytov
 • Porovnanie antifungálnej účinnosti azolových prípravkov a propolisu voči kvasinkám rodu Malassezia metódou CLSI
 • Antifungálna účinnosť vybraných fytoterapeutík proti zoofilným dermatofytom
 • Účinnosť dezinficiencií a antiseptík proti kvasinkám rodu Malassezia
 • Využitie prírodných látok pri eliminácii mykotoxínov
 • Sledovanie antioxidačných a antimikrobiálnych vlastností etanolových extraktov vybraných rastlín
 • Analýza využitia antiparazitík vo veterinárnej medicíne
 • Poruchy príjmu potravy a ich liečba
 • Duševné poruchy a používanie psychofarmák
 • Monitoring preskripcie antibakteriálnych látok vo veterinárnej medicíne
 • Veterinárny lekársky predpis z pohľadu legislatívy a praxe
 • Antimykotická účinnosť rastlinných esenciálnych olejov na izoláty kvasinky Malassezia pachydermatis
 • Fenotypová identifikácia kvasiniek rodu Malassezia izolovaných od zvierat
 • Analýza preskripcie liečiv proti hypertenzii
 • Používanie nesteroidných antiflogistík
 • Porovnanie antioxidačnej aktivity u extraktov vybraných rastlín
 • Účinok suplementácie vybraných extraktov rastlín na rastové a biochemické parametre krvi brojlerových kurčiat
 • Sledovanie nefrotoxicity vybraných antimykoticky účinných látok metódou analýzy buniek v reálnom čase
 • Liečivá používané v terapii diabetu
 • Používanie celkových anestetík v humánnej praxi
 • Antitusiká a expektoranciá – využitie v humánnej medicíne
 • Genotypová identifikácia kvasinky Malassezia pachydermatis
 • Lokálne anestetiká v chirurgickej praxi
 • PCR-RFLP diagnostika kvasinky Malassezia pachydermatis
 • Analýza preskripcie hromadne vyrábaných, hromadne a individuálne pripravovaných liekov vo veterinárskej medicíne
 • Výživové doplnky a ich využitie vo veterinárskej medicíne
 • In vitro testovanie antifungálnej citlivosti kvasiniek Malassezia pachydermatis izolovaných od psov s/bez otitis externa
 • Vplyv dlhodobého podávania fenobarbitalu na aktivitu pečeňových enzýmov u psov
 • Cytotoxický vplyv ťažkých kovov na obličkové bunky
 • Systém monitorovania buniek v čase ako nástroj farmakologického a toxikologického skúšania
 • Vplyv humínových kyselín na hmotnostné prírastky a konverziu krmiva v chove broilerov
 • Farmakologické účinky rastlín s anxiolytickou aktivitou
 • Aminoglykozidové antibiotiká v súčasnej terapii
 • Analýza preskripcie individuálne pripravovaných liekov
 • Fytoterapeutiká vo veterinárnej medicíne
 • Vplyv podmienok uchovávania na antimykotickú citlivosť izolátov M. pachydermatis
 • Monitoring the nefrotoxicity of selected antimycotics by using the real-time cell analyser
 • Cytotoxicity of selected heavy metals after kidney cells treatment
 • Occurrence of Malassezia yeasts in animals
 • Occurence of Fusarium mycotoxins in animal feed grain

Ústav toxikológie

       Obhájené a riešené diplomové práce:

 • In vitro štúdium genotoxickosti fungicídu tolylfluanidu u oviec
 • Artemia franciscana ako bioindikátor životného prostredia
 • Genotoxic potential of dichlofluanid in the in vitro micronucleus test
 • Sledovanie vzájomného pôsobenia fungicídu azoxystrobinu a ťažkých kovov u Artemia franciscana
 • Sledovanie vzájomných interakcií zlúčenín chrómu a glyphosatu u Artemia franciscana
 • Sledovanie vzájomných interakcií zlúčenín zinku a glyphosatu u Artemia franciscana
 • Alternatívne biotesty na Artemia franciscana
 • Micronucleus frequency induced by the insecticide endosulfan in sheep peripheral lymphocytes in vitro
 • Štúdium genotoxicity insekticídov
 • Baktérie rodu Helicobacter a dôsledky ich aktivity v organizme
 • Pet organophosphate intoxications and their treatment and prevention
 • Rizika účinných látok pesticídov používaných v humánnej a veterinárnej medicíne, ako aj v poľnohospodárstve
 • Risk assessment of pesticides in animals
 • Stanovenie rezíduí cudzorodých látok vo vodnej nádrži Zemplínska Šírava a ich vplyv na živé organizmy
 • Characteristics and behaviour of venomous snakes of Cyprus
 • Toxikologický a farmakologický potenciál jedov živočíšneho pôvodu
 • Risks of Griffon Vulture intoxications by aldicarb in Israel
 • Occurrence of poisonings in cats and dogs in Israel
 • Incidence of pet poisonings in Cyprus
 • Sledovanie vzájomného pôsobenia liečiv a pesticídov vo vodnom prostredí
 • Inhibícia ureázovej aktivity baktérií vybranými rastlinnými extraktmi
 • Stanovenie akútnej toxicity vybraných analgetík u jednobunkových pôdnych organizmov
 • Riziká užívania liekov v období tehotenstva
 • Riziká pri výskyte rezíduí antibiotík v potravinách a krmivách
 • Antikoagolačné pesticídy, sekundárne riziká
 • Toxikológia liečiv na báze koxibov
 • Toxikológia liečiv na báze statínov
 • Toxikológia antikoagulačných liečiv
 • Toxikológia vybraných antiinfektív v humánnej a veterinárskej praxi
 • Antidotá v humánnej a veterinárskej praxi
 • Detoxikanciá v humánnej a veterinárskej praxi
 • Poisonings in dogs in Cyprus
 • Farmakologický a toxikologický potenciál mykotoxinov
 • Paracetamol a jeho toxicita
 • Zdravotné riziká expozície arzénu u ľudí a zvierat

       Nové témy diplomových prác:

 • Účinky marihuany na zdravie
 • Sledovanie nefrotoxických účinkov v reálnom čase
 • Stanovenie toxických vlastností opiátov
 • Štúdium antioxidačnych účinkov vybraných druhov káv
 • Effects of pesticides on health

Ústav humánnej a klinickej farmakológie

    Zoznam všetkých doteraz úspešne obhájených diplomových prác je možné nájsť na Ústave vedeckých informácii a knižnici UVLF resp. na Ústave humánnej a klinickej farmakológie UVLF. Zoznam novo vypísaných diplomových a rigoróznych prác resp. ich školiteľov je možné nájsť v rámci AIS systému.