Katedra farmakológie a toxikológie

Projekty

Ústav farmakológie

 • APVT-20-024104: Zoofilné mikromycéty z aspektu diagnostiky a antifungálnej citlivosti (Zodpovedný riešiteľ: doc. MVDr. Eva Čonková, PhD.)
 • KEGA č. 3/3202/05: Veterinárna farmakológia (špeciálna časť) - modernizácia edukačného procesu, príprava a realizácia učebných textov harmonizovaná s požiadavkami daného predmetu v krajinách Európskej únie a z aspektu ich použiteľnosti vo veterinárnej praxi (Zodpovedný riešiteľ: doc. MVDr. Eva Čonková, PhD.)
 • APVV č. 0357/07: Malassezia spp. u zvierat z aspektu diagnostiky, terapie a antifungálnej rezistencie (Zodpovedný riešiteľ: doc. MVDr. Eva Čonková, PhD.)
 • VEGA č. 1/0736/08: Incidencia zoopatogénnych mikromycét a ich citlivosť voči antifungálnym látkam (Zodpovedný riešiteľ: doc. MVDr. Eva Čonková, PhD.)

Ústav toxikológie

 • VEGA č. 1/0393/2008: Sledovanie vzájomných interakcií vybraných pesticídov a ťažkých kovov u Artemia franciscana (2008-2010) (Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Marcel Falis, PhD.)
 • Twinning projekt "Strengthening of Prevention and Control Systems in the Area of Food Safety" (SK 2004/IB/AG/01) (2004-2005)
 • Projekt Phare "Twinning Light" (SK 2005/IB/AG/02-TL)2007 "Further Strengthening of Systems for Registration and Plant Protection Products" medzi Veľkou Britániou a Slovenskou republikou (2005-2006)
 • Projekt Annex I Renewal (AIR) – hodnotenie ekotoxikologického rizika vybranej účinnej látky pesticídu (2008-2009)
 • Projekt Annex I Renewal (AIR 2) – hodnotenie ekotoxikologického rizika vybranej účinnej látky pesticídu (2011-2012)
 • VEGA č. 1/0287/11: Ekotoxikologické a genotoxické štúdie vybraných xenobiotík u necieľových organizmov (Zodpovedný riešiteľ: doc. MVDr. Natália Kovalkovičová, PhD.)

Ústav humánnej a klinickej farmakológie

 • „Morfologicko-funkčná charakterizácia účinku lipidovaného prolaktín uvoľňujúceho peptidu (PrRP) na úrovni neurónov hypotalamických štruktúr a oblastí regulujúcich príjem potravy“, interný grant UVLF