Katedra hygieny a technológie potravín

Pedagogická činnosť

Ústav hygieny a technológie mäsa zabezpečuje v akademickom roku 2011/12 výučbu 37 študijných predmetov z toho 28 povinných, 6 povinne voliteľných a 3 výberové predmety v štyroch študijných programoch. V študijnom programe Všeobecné veterinárske lekárstvo tri povinné študijné predmety a 2 výberové, ktoré sú identické s výučbou v anglickom jazyku. V študijnom programe Hygiena potravín garantuje ústav 13 študijných predmetov. V bakalárskom študijnom programe Bezpečnosť krmív a potravín realizujú pedagógovia ústavu výučbu v 6 študijných predmetoch. Magisterský študijný program Trh a kvalita potravín zastrešuje ústav u 13 študijných predmetov. Praktická výučba je zabezpečovaná a vykonávaná pedagógmi v laboratóriách a technologickej cvičebni ústavu, v prevádzkach potravinárskeho priemyslu (napr. bitúnok UVLF v Zemplínskej Teplici, bitúnky vo východoslovenskom regióne, prevádzkarne na spracovanie mäsa, spracovania hydiny, vajec, rýb, zveriny, mraziarňach a prevádzkach na spracovania vedľajších jatočných produktov). V záverečnom ročníku ŠP Hygiena potravín organizujú pedagógovia ústavu 3 dňové exkurzie študentov za účelom ukážky špičkových potravinárskych prevádzok zameraných na spracovanie mäsa, hydiny, tukov a vedľajších jatočných produktov. Súčasťou pedagogického procesu je aj realizácia praxí študentov pre získanie zručností z prehliadky jatočných zvierat v príslušných potravinárskych prevádzkach a oboznámenia sa s komplexnou činnosťou veterinárneho lekára na regionálnych veterinárnych a potravinových správach pre oblasť bezpečnosti a kvality potravín v zmysle právnych predpisov EÚ a SR. Na pracovisku v súčasnosti pôsobí v 3. stupni vysokoškolského vzdelania 6 doktorandov v internej forme a 4 doktorandi v externej forme štúdia.

Prioritnou úlohou ústavu je tvorba učebných textov, skrípt a študijných materiálov pre jednotlivé študijné programy s využitím univerzitných prostriedkov v rámci edičného plánu univerzity a finančných prostriedkov grantovej agentúry KEGA.

Pedagogický pracovníci ústavu sa podieľajú pri zabezpečovaní postgraduálneho štúdia veterinárnych lekárov a potravinárskych inšpektorov organizovaného IVVL v Košiciach pri získavaní I. a II. atestácie a inovačných kurzov formou prednášok, konzultantov a členov skúšobných senátov. Aktívna je účasť pracovníkov ústavu pri realizácii školení a preverovaní vedomosti v rámci senzorickej analýzy potravín uskutočňovaných IVVL.

Ústav hygieny a technológie mlieka zabezpečuje v akademickom roku 2011/12 výučbu dennej a externej forme 18 študijných predmetov z toho 13 povinných, 3 povinne voliteľné a 2 výberové predmety v štyroch študijných programoch. V študijnom programe Všeobecné veterinárske lekárstvo jeden povinný študijný predmet a 1 výberový, ktoré sú identické s výučbou v anglickom jazyku. V študijnom programe Hygiena potravín garantujú pedagógovia ústav mlieka 6 študijných predmetov. V bakalárskom študijnom programe Bezpečnosť krmív a potravín realizujú pedagógovia ústavu výučbu v 2 študijných predmetoch. Magisterský študijný program Trh a kvalita potravín zastrešuje ústav u 8 študijných predmetov. V rámci praktickej výučby študijných predmetov zabezpečuje ústav hygieny a technológie mlieka praktickú výučbu v laboratóriách ústavu, na ŠPP v Zemplínskej Teplici a mliekarenských a ďalších potravinárskych prevádzkach v rámci SR. V treťom stupni vzdelávania je ústav školiacim pracoviskom v ŠO Hygiena potravín, zabezpečuje tiež výučbu v dvoch štátnicových predmetoch. Pedagógovia ústavu sa podieľajú na postgraduálnej výchove veterinárnych lekárov pri získavaní prvej a druhej atestácie formou prednáškovej činnosti, ako odborní konzultanti atestačných prác a ako členovia skúšobných komisií. Ústav je spolugarantom školenia v senzorických analýzach potravín prostredníctvom Spoločného pracoviska IVVL a UVLF pre senzorickú analýzu potravín. Na pracovisku v súčasnosti pôsobia v 3. stupni vysokoškolského vzdelania 3 doktorandi v internej forme a 1 doktorand v externej forme štúdia.

Tvorba učebných textov, skrípt a študijných materiálov pre jednotlivé študijné programy je prioritou ústavu s využitím univerzitných prostriedkov v rámci edičného plánu univerzity a finančných prostriedkov grantovej agentúry KEGA.

Monografie a učebné texty katedry za 5 rokov

Nagy, J., Baranová, M., Bartáková, K., Bystrický, P., Cabadaj, R., Danko, J., Douse, J., Dračková, M., Golian, J., Janto, R., Jevinová, P., Kožárová, I., Lazar, P., Luptáková, O., Maľa, P., Marcinčák, S., Máté, D., Nagy, J., Nagyová, A., Paulsen, P., Pipová, M., Popelka, P., Přidal, A., Purkartová, Z., Sojáková, D., Steinhauser, L., Steinhauserová, I., Suchý, P., Turek, P., Vorlová, L., Voslářová, E.: HYGIENA MÄSA HYDINY, VAJEC A ZVERINY (druhé, prepracované a doplnené vydanie), I. diel, Edičné stredisko UVLF v Košiciach 2011, 383s.ISBN 978-80-8077-232-1

Nagy, J., Baranová, M., Bartáková, K., Bystrický, P., Cabadaj, R., Danko, J., Douse, J., Dračková, M., Golian, J., Janto, R., Jevinová, P., Kožárová, I., Lazar, P., Luptáková, O., Maľa, P., Marcinčák, S., Máté, D., Nagy, J., Nagyová, A., Paulsen, P., Pipová, M., Popelka, P., Přidal, A., Purkartová, Z., Sojáková, D., Steinhauser, L., Steinhauserová, I., Suchý, P., Turek, P., Vorlová, L., Voslářová, E.: HYGIENA MÄSA HYDINY, VAJEC A ZVERINY (druhé, prepracované a doplnené vydanie), II. diel, Edičné stredisko UVLF v Košiciach 2011, 252s.ISBN 978-80-8077-232-1

Nagy, Jozef - Baranová, Mária - Bartáková, Klára - Bystrický, Pavel - Cabadaj, Rudolf Danko, Ján - Dousek, J. - Dračková, Michaela - Golian, Jozef - Janto, R. - Jevinová, Pavlína - Kožárová, Ivona - Lazar, Peter - Luptáková, Oľga - Maľa, Pavel - Marcinčák, Slavomír - Máté, Dionýz - Nagyová, Alena - Paulsen, Peter. - Pipová, Monika - Popelka, Peter - Přidal, Antonín - Purkartová, Zuzana - Sojáková, Dagmar - Steinhauser, Ladislav. - Steinhauserová, Iva - Suchý, Pavel - Turek, Peter - Vorlová, Lenka - Voslářová, Eva - Hygiena mäsa hydiny, vajec a zveriny. 1. diel 1. vyd. - Košice : Edičné stredisko UVL, 2009. - 371 s. ISBN 978-80-8077-179-9

Nagy, Jozef - Baranová, Mária - Bartáková, Klára - Bystrický, Pavel - Cabadaj, Rudolf - Danko, Ján - Dousek, J. - Dračková, Michaela - Golian, Jozef - Janto, R. - Jevinová, Pavlína - Kožárová, Ivona - Lazar, Peter - Luptáková, Oľga - Maľa, Pavel - Marcinčák, Slavomír - Máté, Dionýz - Nagyová, Alena - Paulsen, Peter. - Pipová, Monika - Popelka, Peter - Přidal, Antonín - Purkartová, Zuzana - Sojáková, Dagmar - Steinhauser, Ladislav. - Steinhauserová, Iva - Suchý, Pavel - Turek, Peter - Vorlová, Lenka - Voslářová, Eva - Hygiena mäsa hydiny, vajec a zveriny. 2. diel 2. vyd. - Košice : Edičné stredisko UVL, 2009. - 246 s. ISBN 978-80-8077-179-9

WINKELMAYER, Rudolf - LEBERSORGER, Peter - ZEDKA, Hans-Friedemann - FOREJTEK, Pavel - VODŇANSKÝ, Miroslav - VEČEREK, Vladimír - MALENA, M. - NAGY, Jozef - LAZAR, Peter: Hygiena zvěřiny = Príručka pro mysliveckou praxi 1. vyd. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita, FVL Brno, 2005. 168 s.

Nagy, J., Cabadaj, R., Danko, J., Janto, R., Lazar, P., Sojáková, D.: Hygiena zveriny, UVL v Košiciach, 2009, 121s. ISBN 978-80-8077-133-1

Bystrický, P., Dičáková, Z.: Handbook for Practical Lessons from Meat Hzgiene and Technology. Edičné stredisko UVL v Košiciach, 2008: 112 str. ISBN 978-80-8077-094-5.

Pipová, M., Buchtová, H., Cabadaj, R., Gima, J., Hanzel, S., Iglovská, N., Kantíková, M., Kohút, J., Košuth, P., Kozák, A., Nagy, J., Pliešovský, J., Rajský, D., Sokol, J., Steinhauserová, I., Večerek, V.: Hygiena a technológia spracovania sladkovodných a morských rýb. Košice, VIENALA, 2006: 417 s. ISBN 80-8077-048-4

Pipová, M., Popelka, P., Jevinová, P.: Laboratórne vyšetrenie rýb a rybacích výrobkov. UVL Košice, 2008, 157 s. ISBN 978-80-8077-100-3

Marcinčák, S.: Biotechnologická výroba a kvalita potravín. Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach, 2009, ISBN 978-80-8077-158-4. CD verzia

Jevinová, P., Pipová, M., Kožárová,I., Nagy, J., Máté, D.: Tovaroznalectvo potravín – I.časť. Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach s podporou grantovej agentúry MŠ SR KEGA (č.3/5116/07).2009, -130s. ISBN 978-80-8077-167-6

Kožárová, I., Máté, D., Cabadaj, R. [recenzent] - Bíreš, J. [recenzent]: Veterinárno-hygienický dozor. 1. vyd. - Košice : Edičné stredisko UVL, 2009. - 1 elektronický disk (CD ROM). - ISBN 978-80-8077-159-1

Popelka, P., Máté, D., Turek, P., Bystrický, P., Pipová, M., Dičáková, Z., Marcinčák, S.: Laboratórne vyšetrenie mäsa a mäsových výrobkov. Učebné texty, Edičné stredisko Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach, 2009: 198 s. ISBN 978-80-8077-160-7

Keresteš, J. a kol. ( Maľa, P.) Zdravie a výživa ľudí. CAD Press Bratislava, 2011, 1040 s., ISBN 978-80-8896957,