Katedra životného prostredia, veterinárskej legislatívy a ekonomiky

Diplomové práce

Ústav hygieny zvierat a životného prostredia

 • Hygienické aspekty čistenia komunálnych odpadových vôd a možnosti využitia čistiarenských kalov
 • Vyhodnotenie čistenia odpadových vôd v komunálnej ČOV so zameraním na jednotlivé štádiá čistiaceho procesu
 • Sledovanie účinnosti čistenia komunálnych odpadových vôd v malých prevádzkach
 • Monitorovanie čistiaceho procesu v komunálnej ČOV z hľadiska ochrany životného prostredia
 • Návrh rodinnej farmy z hľadiska zoohygieny
 • Sledovanie dynamiky výskytu rezíduí brodifacoumu v pšenici a kukurici
 • Aerosólová dezinfekcia a jej využitie v živočíšnej výrobe
 • Sledovanie procesu čistenia komunálnych odpadových vôd so zameraním na mikrobiologické ukazovatele
 • Kompostovanie trusu hydiny
 • Sledovanie výskytu rezíduí rodenticídov v zelenine
 • Sledovanie mikrobiologických a chemických parametrov vody v CHKO Tajba
 • Monitorovanie čistiaceho procesu v kafilérii Mojšova Lúčka z hľadiska jeho účinnosti
 • Porovnanie podmienok hygieny chovu welfare v extenzívnych a intenzívnych podmienkach chovu králikov
 • Ekologické poľnohospodárstvo a kvalitu bioproduktov
 • Vyhodnotenie hygienického režimu v bryndziarni Zvolenská Slatina
 • The possibility of the environmental contamination by animal farms
 • Evaluation of the hygienic level on horse farms
 • Evaluation of the welfare and hygienic level on cattle farm in Israel
 • Evaluation of the welfare and hygienic level in dog kennel
 • Survey of animal welfare and hygiene on a sheep and dairy farm in west Corck

Ústav súdneho a verejného veterinárskeho lekárstva a ekonomiky

 • Výkon ochrany zvierat z hľadiska súčasných právnych úprav
 • Problematika BSE z pohľadu aktuálnej právnej úpravy v SR
 • Kontrola dodržiavania dátumov spotreby a dátumov minimálnej trvanlivosti potravín živočíčneho pôvodu v obchodnej sieti okresu Košice-mesto
 • Dodržiavanie potravinového práva u vybraných komodít živočíšneho pôvodu pri ich umiestňovaní na trhu
 • Problems with the keeping of „dangerous“ dogs in the light of legal regulations in the EU
 • Recourses for the dangerous dogs owners from the point of legal responsibility
 • Casualties on animal cruelty during the transportation

Ústav aplikovanej etológie a profesijnej etiky

 • Boris  Seman: Etologické aspekty problémového a abnormálneho správania psov, 2007.
 • Juraj Dóbi: Psychosociálny vývoj od šteňaťa až po dospelého jedinca, 2007.
 • Jana Lalíková: Etologické aspekty výcviku psov,  2008.
 • Magdaléna Fejsáková: Hipoterapia ako animálna pomocná terapia, 2008.
 • Rastislav Mirgus: Canisterapia a jej vykonávanie v praxi, 2008.
 • Martina Debnárová: Agresivita ako behaviorálny problém psov, 2008.
 • Jana Tichá: Kognitívne schopnosti psov, 2008.
 • Katarína Hornišová: Výchova a výcvik vodiaceho psa, 2009.
 • Branislava Kuklišová: Hyperagresivita psov a jej hodnotenie majiteľom, 2009.
 • Zuzana Polcová: Problémové správanie psa z pohľadu viacerých členov domácnosti, 2009.
 • Júlia Romanová: Problémy súvisiace s agresívnym a strachovým správaním psov, 2010.
 • Monika Kalaszová: Canisterapia ako podporná liečba pri DMO, 2010.
 • Iveta Štroncerová: Chov a etológia svätobernardského psa, 2010.
 • Zuzana Šmotková: Belgický ovčiak a jeho problémove správanie pri výcviku a ustájení, 2010.
 • Monika Benkovičová: Bioakustické prejavy psov, 2011.
 • Marek Lenárd: Testovanie temperamentu u šteniat nemeckého ovčiaka, 2011.
 • Alena Demeová: Korelácia Campbellovho testu a hmotnostných parametrov na predikciu sociálnej dominancie, 2011.
 • Zdenka Špaková:  Evaluation of dog´s individual behaviour in experiment, 2014.
 • Kjetil Loland: The influence of serotonin on behaviour, 2014
 • Barbora Weissová: Využitie terapie so zvieratami v podmienkach inštitucionálnej praxe, 2015.
 • Nikola Buková: Testovanie inteligencie psov, 2015.
 • Eva Filarská: Olfaktorické učenie u psov, 2015.
 • Erika Semanova: Štúdium emočnej naviazanosti psa na majiteľa, 2015.
 • Zuzana Sisáková: Hodnotenie behaviorálnych prejavov koní počas hipoterapie-analýza videozáznamov, 2015.