Národné referenčné laboratórium pre pesticídy

Charakteristika pracoviska

Pesticídy predstavujú reálne riziko pre domáce, ako aj voľne žijúce zvieratá, vtáctvo, aquatické a pôdne živočíchy. Z tohoto dôvodu ako aj na základe požiadavky praxe bolo na základe zákona 285/1995 zb. zriadené na UVL, v spolupráci s MP SR, MZ SR, ÚKSUP a ÚPKM, Národné referenčné laboratórium pre pesticídy.

Poslaním tohto laboratória je študovať vplyv chemických látok na zvieratá, resp. sledovať a identifikovať negatívne účinky pesticídov na živý organizmus zvierat. Na základe výsledkov o spoznaní potenciálnych účinkov účinných látok pesticídov alebo prípravkov je možné vyjadriť mieru toxicity resp. mieru rizika registrovaného pesticídu pre ten ktorý živočíšny druh v zmysle direktív platných v EÚ.

Systematickou prácou NRL UVL sa na základe odhadu rizík pesticídnych prípravkov a ich klasifikáciou sa minimalizuje počet otráv zvierat a v neposlednej miere dbá o minimalizáciu rezíduí pesticídnych látok v ekosystéme a v potravinovom reťazci zvierat a človeka.