Vitajte na stránkach Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach je jedinou inštitúciou svojho druhu v Slovenskej republike. V súčasnosti poskytuje vzdelanie v akreditovaných študijných programoch kynológia, bezpečnosť krmív a potravín, vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii, všeobecné veterinárske lekárstvo, hygiena potravín, farmácia, trh a kvalita potravín a produkčné zdravie zvierat a ochrana životného prostredia.

Na stránke nájdete všetky potrebné informácie o štúdiu, uchádzaní sa o štúdium, činnosti univerzity, organizačnej štruktúre univerzity a iných oblastiach univerzitného života.

Venujte pozornosť

 

OZNAM pre uchádzačov (študentov nastupujúcich do 1 ročníka) !!!

Študenti prvého ročníka môžu požiadať o ubytovanie, ak majú trvalé bydlisko vzdialené od Košíc 61 km a viac a podajú si žiadosť o ubytovanie najneskôr do 31. júla príslušného roka elektronickou formou (viď. zasielané propozície s rozhodnutím o prijatí na štúdium). Prihlášky po termíne nebudú akceptované. Pre prvé ročníky je vyhradených 300 miest z ubytovacej kapacity študentských domovov, ktoré budú prideľované na základe posúdenia vzdialenosti od miesta trvalého bydliska. (Uchádzačom sa prideľujú 3 posteľové izby).

 

Návratka o záujme o štúdium na UVLF v Košiciach

 

Informácie o zmene poplatkov za ŠD