Vitajte na stránkach Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

     Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach je jedinou inštitúciou svojho druhu v Slovenskej republike v oblasti vysokoškolského vzdelávania vo veterinárnej medicíne a jednou z dvoch inštitúcií poskytujúcich vzdelávanie v oblasti farmácie. V súčasnosti poskytuje vzdelanie v nasledovných akreditovaných študijných programoch 1., 2. a spojeného 1. a 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania - kynológia, bezpečnosť krmív a potravín, vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii, trh a kvalita potravín, všeobecné veterinárske lekárstvo, hygiena potravín a farmácia. Okrem toho poskytuje vzdelanie aj v 15 akreditovaných študijných programoch 3. stupňa vysokoškolského vzdelávania.

 

     Na stránke nájdete všetky potrebné informácie o štúdiu, uchádzaní sa o štúdium, činnosti univerzity, organizačnej štruktúre univerzity a iných oblastiach univerzitného života.

Venujte pozornosť

Výzva na podávanie žiadostí na obsadzovanie postdoktorandských pracovných miest na UVLF v Košiciach

Priebežné výsledky prijímacieho konania na akademický rok 2016/2017

 

1. O pridelení (nepridelení) ubytovania v ŠD UVLF pre akademický rok 2016/2017 získa študent informáciu v systéme AIS najneskôr do 20.8.2016 !

 

2. Do pozornosti

     Oznamujem študentom UVLF v Košiciach s prideleným ubytovaním  v Študentských domovoch UVLF v Košiciach, že v prípade neubytovania sa  študenta v deň jeho oficiálneho zápisu na akademický rok, je študent povinný najneskôr v deň jeho oficiálneho zápisu na akademický rok oznámiť riaditeľovi ŠD UVLF v Košiciach (ubytovacie oddelenie) záujem alebo nezáujem s prideleným ubytovaním.
     Ak tak nebude oznámené, študent stráca právo nárokovať si na ubytovanie podľa pôvodnej zostavy.

 

Info ohľadom ubytovania sa pre uchádzačov