Katedra hygieny a technológie potravín

Študijné predmety

Ústav hygieny a technológie mäsa

Študijný program: Všeobecné veterinárke lekárstvo:
Hygiena a technológia potravín II (mäso hydiny, vajcia a zverina)
Hygiena a technológia potravín III (mäso)
Inšpekcia a kontrola potravín živočíšneho pôvodu
Úradný veterinárny lekár Ochorenia z potravín

Štúdium v anglickom jazyku:
Hygiene and food technology II (poultry meat, eggs and game)
Food hygiene and technology III (meat)
Inspection and control of animal production

Študijný program: Hygiena potravín
Potravinárska mikrobiológia a alimentárne choroby
Hygiena a technológia rýb, vodných živočíchov a mraziarenstvo
Prehliadka jatočných zvierat
Hygiena a technológia hydiny, vajec zveriny
Hygiena a spracovanie vedľajších potravinárskych produktov
Úradná kontrola potravín
Hygiena a technológia mäsa a mäsových výrobkov
Potravinárska mykológia a mykotoxikológia
Analýza kontaminantov v potravinách
Aditívne látky v potravinách
Audit prevádzok na výrobu potravín
Svetové mäsové špeciality

Študijný program: Bezpečnosť krmív a potravín
Hygienické požiadavky na potravinársku výrobu
Mikrobiológia krmív a potravín
Mykológia potravín a krmív
Technológia spracovania živočíšnych komodít
Bezpečnostné systémy pri výrobe potravín živočíšneho pôvodu
Chémia potravín

Študijný program: Trh a kvalita potravín
Tovaroznalectvo
Biotechnologická výroba a kvalita potravín
Pestovanie a kvalita čerstvého ovocia a zeleniny
Technológia výroby a kvalita produktov hydiny, rýb, zveriny a medu
Technológia výroby a kvalita mäsa a mäsových výrobkov
Technológia výroby a kvalita tukov
Spoločná poľnohospodárska politika Kontrola potravín v rámci spoločného trhu I
Kontrola potravín v rámci spoločného trhu II
Systémy riadenia kvality potravín
Úradná kontrola potravín
Obchodné mechanizmy spoločnej poľnohospodárskej politiky
Prídavné látky v potravinách

Ústav hygieny a technológie mlieka

Študijný program: Všeobecné veterinárske lekárstvoHygiena a technológia potravín I. (Mlieko)
Salašníctvo

Štúdium v anglickom jazyku
Milk hygiene and technology

Študijný program: Hygiena potravín
Hygiena a technológia mlieka a mliečnych výrobkov
Všeobecná hygiena a potravinárska technika
Hygiena a technológia rastlinných potravín
Senzorické analýzy potravín
Výživa ľudí
Autentifikácia potravinových komodít

Študijný program: Bezpečnosť krmív a potravín
Technológia spracovania rastlinných komodít
Technológia a bezpečnostné systémy spracovania rastlinných komodít

Študijný program: Trh a kvalita potravín
Senzorická analýza potravín
Výživové hodnotenie potravín
Technológia výroby a kvalita cereálií
Technológia výroby a kvalita cukrov
Technológia výroby a kvalita mlieka a mliečnych výrobkov
Technológia výroby a kvalita mrazených a konzervovaných potravín
Potraviny špecifického charakteru
Materiály a predmety v potravinárstve